Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2010

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Mới đi chơi về có mấy cái bông gởi Quế chưng tết.